OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Affiliate i naše ostatní podnikání je hodně o kontaktech, osobních údajích. Proto jejich ochraně a zpracování věnujeme maximální pozornost.

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.affilbest.cz a www.affiliatevyzva.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty. Účelem tohoto je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. Pro úplnost dodáváme, že ochrana osobních údajů se podle následující legislativy týká jen fyzických osob. S obdobnou pečlivostí ovšem zpracováváme a chráníme údaje všech našich klientů, tedy i osob právnických.

2. Při zpracování osobních údajů postupujeme podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo zákona nebo číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.

3. Obsah, který tu najdete:

Obsah a účel dokumentu
Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat
Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme
K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje
Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
Informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
Další důležité informace pro uplatnění Vašich práv
__________________________________________________________________________

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

  • Lordvest s.r.o.
  • IČ: 05661587
  • DIČ: CZ05661587
  • Sídlo: Bělehradská 858/23, Vinohrady 120 00 Praha 2
  • E-mail: info@affilbest.cz

Jsme zapsaní ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 268573.

Pro komunikaci upřednostňujeme formu e-mailových zpráv.
(dále jen „Správce“)

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv, při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, FB messenger).

Zpracováváme i údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu Vašich identifikačních údajů do smluv).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně. Ovšem pro uzavření smlouvy a další spolupráci se bez určitých údajů neobejdeme (například bez kontaktního e-mailu Vám nemůžeme zaslat přístupové údaje do uživatelského účtu). Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail, pohlaví, IP adresu, cookies (viz samostatný dokument), informace o objednaných produktech, službách a affiliate, informace o tom, jaké produkty/služby jste si od nás koupili, informace o průběhu affiliate spolupráce, včetně údajů o konverzích, IČ, DIČ (obojí u podnikatelů – fyzických osob), údaj o tom na co v e-mailu klikáte a kdy nejčastěji e-maily otevíráte, fotografie z našich živých setkání/vzdělávacích akcí, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí, údaje uvedené v referencích, údaje z naší vzájemné komunikace.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Nezpracováváme žádné takové osobní údaje.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat Vám vámi objednané produkty nebo služby anebo spolupracovat v oblasti affiliate a vést i s tím vším související komunikaci s Vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných produktech, službách a affiliate, informace o tom, jaké produkty/služby jste si od nás koupili, informace o průběhu affiliate spolupráce, včetně údajů o konverzích, IČ, DIČ (obojí u podnikatelů – fyzických osob), údaje z naší vzájemné komunikace.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být dodání produktu, zaslání konkrétních pokynů před konáním živé akce apod. Zpravidla přitom půjde o smlouvu uzavřenou vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu. 

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, informace o tom, jaké produkty/služby jste si od nás objednali a koupili, informace o nároku a vyplacení affiliate odměny, IČ, DIČ.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

  • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 5 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje z objednávek, smluv, faktur, údaje o poskytnutých plněních a naše vzájemná komunikace.
  • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, e-mail, telefon. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu FB messenger, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete. Pro účely zasílání obchodních sdělení zpracováváme i údaj o tom, na co v e-mailech klikáte (abychom Vám posílali jen obsah, který Vás zajímá a který pro Vás může mít nejvyšší užitek) a údaj o tom, kdy nejčastěji naše e-maily otevíráte (abychom Vám je posílali v tu pro Vás zřejmě nejlepší dobu).
  • Abychom vám mohli nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, máme naši databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o našich novinkách, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „zasílání novinek“. Stejně tak, když nám pošlete objednávku z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku vám systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bychom jej mohli provádět pouze na základě Vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

D. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Pokud zatím nejste naším klientem nebo spolupracovníkem v affiliate, potřebujeme k zasílání jakékoli naší nabídky a informací (obchodní sdělení) Váš souhlas. Ten zpravidla udělujete kliknutím na tlačítko pod zadáním e-mailu, kterým potvrzujete svůj zájem o zasílání informací na vyplněný e-mailový kontakt.

Souhlas k zasílání jiných obchodních sdělení než týkajících se informací a nabídek obdobných našich služeb a produktů jaké jste si od nás již pořídili, budeme potřebovat i když jste již naším klientem. Souhlas zpravidla udělujete zaškrtnutím příslušného políčka na webových stránkách, u kterého je uvedené, o jaký souhlas jde a současně je uvedený i odkaz na tento dokument.

Jen s Vaším souhlasem budeme zpracovávat (a zejména zveřejňovat) údaje o Vaší účasti, resp. výhře v některé z námi pořádaných soutěží, jen s Vaším souhlasem také zveřejníme Vaši referenci, včetně fotografie nebo videa. Souhlas potřebujeme i v případech použití Vašich fotografií nebo videozáznamů z našich akcí, pokud bychom tím překračovali rámec našeho oprávněného zájmu. Do oprávněného zájmu se zpravidla vejdou reportážní záběry z celého sálu apod., ale záleží na konkrétních okolnostech. Na našich akcích jste vždy předem informováni, že budou pořizovány videa nebo fotografie a máte možnost s tím rovnou vyslovit nesouhlas a na fotografiích nebo videích Vás nebudeme zachycovat tak, abyste byli lehce identifikovatelní jinými osobami.

Souhlas subjektu údajů potřebujeme i v případě pokročilého personalizovaného marketingu, resp. remarketingu.

Informujeme Vás o tom, že působíme s naším podnikáním i na sociálních sítích, a tedy pokud na základě našeho příspěvku na sociální síti, který Vás osloví, kliknete i na naše webové stránky, mohou se Vám pak zobrazovat i naše reklamy.

Před tím, než nám Váš souhlas udělíte, budeme Vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé Vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Jedná se o spolupracující affiliate manažery, externí účetní, poskytovatele software, a to zejména analytického software, marketingového software, účetního a platebního software, monitorovacího software, software pro péči o zákazníky. Konkrétní zpracovatele sdělíme na vyžádání.

Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění Vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@affilbest.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit Vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Vámi, Vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Pro maximální ochranu Vašich osobních údajů přijímáme a průběžně aktualizujeme potřebná technická a organizační opatření.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.affiliatevyzva.cz. Toto znění je účinné od 18. 1. 2020.

Zřeknutí se zodpovědnosti (Earnings disclaimer): Vynaložili jsme maximální úsilí na představení tohoto produktu. Ačkoli se jedná o odvětví, kde se vydělávají peníze, neexistuje žádná záruka, že tyto peníze vyděláte za použití tipů a nápadů v tomto produktu. Rady v tomto produktu nejsou brány jako příslib nebo záruka výdělku. Potenciál výdělku je zcela závislý na osobě, která používá naše produkty, nápady, techniky a hlavně na vynaloženém úsilí. Tohle není návod na rychlé zbohatnutí a neměli byste na to tak nahlížet.